Fotocredit: Hielke Gerritse

Deponi for farlig avfall i Brevik og alternative løsninger

Brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Mona Nicolaysen, Rasmus Hansson og Per Espen Stoknes.

oktober 27, 2017

Deponisaken har vært en viktig sak lokalt i Brevik, Grenland og Telemark i flere år. Under årets stortingsvalgkamp gikk de fleste partiledere på nasjonalt nivå ut og konstaterte at deponi i Brevik ikke var aktuelt for deres parti. Argumentasjonen varierte noe, men kan vel kort oppsummeres slik: Et deponi for farlig avfall kan ikke ligge så nær der folk bor, og lokaldemokratiske prosesser må respekteres.

Telemarksavisa hadde 24.10.2017 et oppslag om et lokalt selskap, Norsep (datterselskap av forskningsbedriften OiW Process), som jobber med å utvikle teknologi som kan fjerne tungmetaller fra flyveaske slik at metallene gjenvinnes og blir en ressurs. På Miljøkonferansen Telemark Grønn industri i verdensklasse som ble arrangert i Porsgrunn 25.10.2017 presenterte styreleder i OiW Process, Albert Buer, prosjektet og viste med tydelighet hvordan en slik tilnærming til farlig avfall er i samsvar med FNs bærekraftsmål og EUs direktiver om håndtering av avfall og sirkulær økonomi. Fordi OiW Process/Norseps renseanlegg vil kunne bygges overalt, vil farlig avfall kunne renses lokalt slik at mengden farlig avfall minimeres, og behovet for et stort deponi vil ikke lenger være nødvendig.

Med bakgrunn i dette, ber vi Klima- og miljødepartementet ved Vidar Helgesen om å instruere Miljødirektoratet om følgende:

Umiddelbart sette lokaliseringsspørsmålet på vent til det er innhentet kunnskap og gjort vurderinger av om teknologien for renseanlegg som utvikles ved OiW Process/Norsep kan bety at behovet for store deponi er unødvendig.

Sette håndtering av farlig avfall på dagsorden slik at det utarbeides en nasjonal strategi med fokus på sirkulær økonomi i stedet for store deponi.

Starte arbeidet med å finne andre og mindre lokasjoner der restavfallet etter rensing kan deponeres.

Ta på alvor at klodens ressurser brukes opp og at deponi fører til at verdifulle metaller og mineraler havner utenfor verdikjeden og aldri kan brukes på nytt.

Som parti var vi skuffet over at håndtering av farlig avfall ikke var en del av Meld.St.45 (2016-2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Stortinget skal om ikke så lenge behandle denne meldingen og det er viktig at målet med dette arbeidet ikke baserer seg på gammel teknologi og etablerte løsninger. Denne deponisaken er et eksempel på at man må tenke nytt. Da er det fabelaktig at selskaper som OiW Process/Norsep kan gi oss slike løsninger. Det vil være utilgivelig hvis Stortinget under behandling av meldingen unnlater å gripe muligheten som slik teknologi gir, og heller i dovenskap holder fast ved gammeldagse løsninger lik den NOAH representerer og tilbyr.

Dette er et klassisk eksempel på at det å løse et problem realiserer flere gevinster. Framtida for norsk næringsliv ligger i det grønne skiftet. Det viser Miljøkonferansen Telemark på beste vis. Slike innovative og teknologiske løsninger er framtidsretta, vil skape flere arbeidplasser og tar vare på klodens ressurser. Er det noen som burde være interessert i det, er det en regjering som er næringslivsvennlig. Det ligger store verdier i å håndtere avfall som inneholder metaller og mineraler på en klok måte. Framtidas løsninger er ikke store deponi, men sirkulær økonomi og tida er overmoden for å finne de som utvikler slik teknologi. OiW Process/Norsep er et høyaktuelt eksempel på dette.

Mvh
Mona Nicolaysen
talsperson, MDG Skien
Rasmus Hansson
talsperson, MDG
Per Espen Stoknes
påtroppende stortingsrepresentant, MDG

Sendt til:

Klima og miljødepartementet
v/ Vidar Helgesen

Kopi til:
Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss
Lokale aviser
NRK

26/10 – 17